Đào tạo

Nhằm bổ sung kiến thức về kế toán và phần mềm kế toán cho sinh viên mới ra trường hoặc các nhân viên kế toán mong muống thăng tiến hơn trong công việc.

Sau khóa học học viên có thể:

+ Nắm vững kiến thức về kế toán

+ Hiểu rõ phần mềm và dòng dữ liệu trong phần mềm

+ Tổ chức phòng kế toán và đảm nhiệm vị trí kế toán tổng hợp cho công ty