HỔ TRỢ TRỰC TUYẾN
Sản phẩm
untitlethtghmoi.jpg

Phần mềm kế toán Nano Financial 2015

 

 

 Nano Financial luôn được cập nht c sửa đi b sung theo c quy đnh mi nhất của B Tài chính.

Hỗ trợ kết xut d liu báo cáo thuế GTGT, thuế TNDN và báo o tài chính sang phn mm h trợ kê khai thuế của Tng Cục thuế để in theo mã vch.

 Quản lý s liu đa tin t song t

Nano Financial cho phép qun đa tin t

Mi giao dch đu có th nhp và lưu theo đng tin giao dch và đưc quy đi v đng tin hch toán. Cho phép ni s dng la chn ch tính t giá ghi s theo phương pháp nhp tc xut trưc, trung bình tháng, trung bình di đng, đích danh hoc t giá giao dch. Khi thanh toán chương trình t đng tính t giá ghi s và to t toán chênh lệch t giá. Cui k chương trình có chức năng tính li t giá

ghi s ca tng tài khon, tng khách hàng/nhà

cung cấp và t đng to li các bút toán chênh lch t giá phát sinh trong k. Cơng trình cho phép quy đi v đng tin theo dõi công

ntrong trưng hp thanh toán bng đng tihch toán. Các báo cáo có th đưc in ra theo đng tin hch toán hoc theo nguyên t đng tin hch toán. Đc bit, theo tùy chn có th s dụng qun song t, ví dụ VNĐ và USD: c phát sinh là VNĐ đưc quy đi ra USD và ngưc li.

 Quản lý s liu ca nhiu đơn v cơ s

Nano Financial cho phép qun s liu của nhiu đơn v cơ sở; cho phép lên báo o của tng đơn v cơ shoc của toàn (tng) công ty.

 

Cáct toán t đng

Các bút toán phân b t đng. Các bút toán kết chuyn t đng.

Các bút toán đánh giá chênh lệch t giá cui k.

         S sách kế toán

S sách kế toán theo hình thức tùy chn: Nht ký chung.

Chng t ghi s. Nht ký chng từ.

Bng chng từ, bng tng hp phát sinh theo tài khon,s tham chiếu và các điu kin lc khác nhau.

Kết nối vi các phân h khác

 Liên kết s liu vi c phân h kế toán bán hàng và công nợ phi thu

 

Sản phẩm khác